ေလးစားအပ္ပါေသာ လူႀကီးမင္းမ်ား ခင္ဗ်ာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Standard Aluminium တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ

1. Aluminum Roller Sunshade

(အလူမီနီယမ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ခ်ံဳ႕ႏိုင္ခ်ဲ႕ႏိုင္၍ လိပ္သိမ္းထားႏိုင္ေသာ ေနကာမိုးကာ အမိုးမ်ား တပ္ဆင္၊ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း)
2. Aluminum Installation

(အလူမီနီယမ္ျဖင့္ ဆိုင္ခန္း၊ ရံုးခန္း ႏွင့္ အိပ္ခန္း မ်ားအလွဆင္ေပးျခင္း)
3. Aluminum Compsoit Installation

(အလူမီနီယမ္ ကြန္ပို႔စစ္မ်ားျဖင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ဆိုင္ခန္း၊ ရံုးခန္း၊ ဆိုင္ေရွ႕မ်က္ႏွာစာမ်ား ႏွင့္ အခန္းမ်ား အလွ ဆင္ေပးျခင္း)
4. Aluminum Mosquito Net For Window And Door Installation

(အလူမီနီယမ္ ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ
ျခင္ဇကာလိပ္တံခါးႏွင့္ ျပတင္းေပါက္မ်ားကို
ေစ်ႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ တပ္ဆင္၊ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း)
5. Aluminum Furniture Production & Installation

(အလူမီနီယမ္ ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အိမ္အသံုးေဆာင္မ်ား၊ ဖုန္းေကာင္တာမ်ား၊ ေရႊေကာင္တာမ်ား၊ နာရီေကာင္တာမ်ား ႏွင့္ နံရံကပ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း)

(1) ကၽြန္ေတာ္တို႔ Standard Aluminium တြင္ အလူမီနီယမ္ ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ျခင္ဇကာလိပ္တံခါးႏွင့္ ျပတင္းေပါက္မ်ားကို ေစ်ႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ တပ္ဆင္၊ ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။
(2) အလူမီနီယမ္ ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ျခင္ဇကာလိပ္တံခါးႏွင့္ ျပတင္းေပါက္မ်ားကို ျခင္အႏၱာရယ္ ကာကြယ္ရန္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
(3) ကၽြန္ေတာ္တို႔ Standard Aluminium တြင္ေနအိမ္ ႏွင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ခ်ံဳ႕ႏိုင္ခ်ဲ႕ႏိုင္၍ မလိုအပ္ပါကလိပ္သိမ္းထားႏိုင္ေသာ Aluminum Roller Sunshade မ်ားကိုေစ်ႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ
ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။

STANDARD (Aluminium, Glass, Awning Sunshades & Composit Installation)
No. 105 (A), Pyay Road,
(8) Mile Junction, Mayangone Tsp., Yangon.
Tel : 95-1-660660, H.P : 730 55758,09 49 263893 Fax : 95-1-666793
E-mail : chitcad@gmail.com